Draai je scherm.

Privacy Policy

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Phizzl. Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Door te registreren of te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Phizzl. Indien er een actie van toepassing is raden we je aan om de actievoorwaarden te lezen. Het is raadzaam om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

FOTOPRODUCTEN NAAR WENS

Phizzl levert uitsluitend fotoproducten die naar je eigen wensen (klantspecificaties) geproduceerd worden en duidelijk op jouw persoonlijke behoeften afgestemd zijn. Klachten die te maken hebben met de smaak van de klant of klachten vanwege fotobestanden met onvoldoende resolutie of een te hoge compressie worden niet als gebreken beschouwd. Phizzl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde producten nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de online editor van Phizzl op zijn computerscherm te zien krijgt.

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De consument (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Phizzl verstrekte (beeld)materialen. Phizzl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door consument (opdrachtgever) verstrekte bestanden.Phizzl wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor priv├ędoeleinden), of deze te bewerken. Indien Phizzl vaststelt dat het aangeboden materiaal door de consument (opdrachtgever) niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal Phizzl hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden / gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de consument vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de consument berusten.

COOKIES

Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Phizzl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten.

PRIVACY

Phizzl heeft een eigen beveiligde omgeving voor het opslaan, uploaden en het afdrukken van het beeldmateriaal en zal nimmer het door onze klanten verstrekte beeldmateriaal aan derden beschikbaar stellen.
Phizzl stuurt maximaal 20 digitale nieuwsbrieven per jaar. Maximaal 4 keer per jaar verstuurt Phizzl een persoonlijke brief met een aanbieding, cadeaubon of servicemededeling. Uitschrijven voor nieuwsbrieven of poststukken gaat via accountgegevens.
Voor het bestellen van onze fotoproducten is een registratie met minimaal het emailadres bij Phizzl vereist. Voorts zijn de consument zijn adresgegevens nodig om het mogelijk te maken het product naar het betreffende adres te verzenden. De verstrekte persoonlijke gegevens zijn slechts voor intern gebruik en om ons aanbod aan onze klanten te verbeteren. Verstrekte persoons- en adresgegevens worden nooit aan derden bekendgemaakt en kunnen op geen enkel tijdstip door derden worden ingezien. De gegevens die ingevoerd dienen te worden bij betaling, verlopen via een gerenommeerde en gecertificeerde betaal provider. Deze gegevens worden over een zwaar beveiligde HTTPS-verbinding versleuteld verstuurd.

Phizzl maakt gebruik van de bestaande inhoud van Facebook. De gebruikersvoorwaarden en privacy policy van facebook.com zijn daarom van toepassing na het moment van inloggen via het Facebook account van de consument. Je kunt je gegevens op facebook.com regelen. Je privacy-instellingen in Facebook bepalen welke informatie jij deelt.

INFORMATIE VAN JOU EN/OF DERDEN

Phizzl behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) teksten of andere uitingen te weigeren, wijzigen en/of te verwijderen, bijvoorbeeld indien deze in strijd zijn met fatsoensnormen of de goede smaak of wanneer Phizzl van mening is dat de uiting strijdig is met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken of andere regelgeving.
Informatie die van derden afkomstig is, informatie over uitgaansgelegenheden, artiesten, optredens, evenementen, etc. geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende consumemt. Phizzl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

LEVERING EN UITVOERING

1. Phizzl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Phizzl kenbaar heeft gemaakt.
3. Phizzl zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Phizzl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Phizzl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Phizzl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

KLACHTENREGELING

1. Phizzl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Phizzl.
3. Bij Phizzl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Phizzl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.